FORGOT YOUR DETAILS?

نشرات

حقوق

دانشجویانی‌که رشته‌ی حقوق را فرا می‌گیرند، می‌توانند از مناسبات قدرت و چگونگی ارتباط نهادهای داخلی سر دربیاورند. هم چنان می توانند نوعیت نظام سیاسی را با توجه به قانون اساسی بفهمند و از حقوق و امتیازات خودشان نسبت به دولت و از دولت نسبت به خودشان آگاهی به‌دست آورند. هم‌چنان می‌توانند در نهادهای عدلی و قضایی به کشورشان خدمت نمایند. موارد قابل مطالعه در این رشته این‌ها اند:

نظریه‌های حقوقی، مکاتب حقوقی، قانون اساسی، حقوق مدنی، حقوق بشر، حقوق جزا، و همچنان حقوق خانواده، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق تجارت، حقوق اداری و حقوق اسلامی
TOP