FORGOT YOUR DETAILS?

نشرات

روش تحقیق

روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از سوی مرکز تحقیقات دانشگاه به‌منظور آشنایی متخصصان حوزه‌ی سیاست، سیاست بین‌الملل، اقتصاد سیاسی بین‎الملل، سیاست خارجی، سیاست‌گذاری و سیاست‌های مقایسه‌یی، به روش‌های گردآوری، تحلیل داده‌ها و نگارش علمی آن برگذار می‌شود. تلاش آموزشی بر این است که پژوهشگران حوزه‌های مربوط به سیاست و روابط بین‌الملل بتوانند، تحلیل، ارزیابی و نقد روشیک انجام دهند. مرکز تحقیقات علمی از مجرای معاون محترم علمی- آموزشی، در فرجام این کورس، برای شان گواهی‌نامه نیز ارایه می‌دهد.

TOP