FORGOT YOUR DETAILS?

نشرات

فن بیان

دانشگاه افغانستان با توجه به رسالتی‌که در برابر این سرزمین با عذت برای خود قاییل است، این بخش را به هدف تربیت سخنرانان موفق و کارآزموده به وجود آورده است، تا باشد آموزش‌دیدگان این بخش، بتوانند مهارت‌های خود را در عرصه خدمت به میهن به کار بندند. آموزش این کورس به‌گونه‌یی‌ست که دو ماه را در بر می‌گیرد. افراد مسوول در این بخش تلاش می‌کنند تا در این زمان تعیین‌شده افراد توان‌مند در «رهبری خویشتن و فن بیان» به جامعه پیشکش کنند.

TOP