تماس با ما

نمبر تلفن

برای دریافت معلومات بیشتر با این شماره به تماس شوید.

۹۳-۷۹۸-۵۰۸-۵۰۸+ / ۹۳-۷۸۴-۵۰۷-۵۰۷+

ایمیل آدرس

برای دریافت معلومات بیشتر می‌تواند از آدرس ایمیل دانشگاه استفاده نمائید.

موقعیت

مؤسسۀ تحصلات عالی افغانستان، بین لیسۀ عالی زرغونه و چهارراه شهید شهرنو، کابل، افغانستان.

لطفاً معلومات خود را درج نمائید.

خانه‌های خالی را با دقت پر نمائید.

    نقشۀ گوگل- دانشگاه/پوهنتون افغانستان

    تحول دانش، تحول افغانستان