نقد و بررسی کتاب نظریه‌های ارتباطات جمعی

نقد و بررسی کتاب نظریه‌های ارتباطات جمعی، نوشته استنلی جی باران و دنیس ک. دیویس
این برنامه روز پنج‌شنبه تاریخ 16/ 11/ 1399 در اتاق جلسات دانشگاه/ پوهنتون افغانستان با حضور دکتر عبدالقهار سروری، استاد ارتباطات و رییس دانشگاه البیرونی، پوهاند میرعزیزاحمد فانوس، استاد ارتباطات دانشگاه کابل، مصطفی عاقلی، استاد دانشگاه افغانستان و دکتر تکتم نماینده جورابچی، استاد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
عبدالقهار سروری از منظر چگونگی برگردان کتاب از متن انگلیسی به فارسی سخن گفت و بیان کرد که در ترجمه امانت‌داری کامل رعایت نشده است، مگر کتاب ارزشمندی است و اهمیت تدریس در بخش ارتباطات را دارد.
میرعزیزاحمد فانوس ترجمه کتاب را ارزشمند خواند و در برخی موارد، مانند واژه‌گزینی پیشنهادات خود را به مترجم پیشکش کرد.
مصطفی عاقلی از دو منظر ساختاری و متحوایی به نقد کتاب پرداخت. از منظر ساختاری 11 طرح برای فصل‌بندی و سازمان‌دهی مجدد کتاب پشنهاد داد. از دید محتوا نیز آن را جامع دانست ولی عنوان کرد که این محتوا می‌توانست در نیمی از حجم کتاب مورد نظر جای گیرد.
در پایان خانم جورابچی مترجم اثر، ضمن سپاس‌گزاری از دانشگاه افغانستان و اشتراک‌کنندگان گفت: ترجمه در ایران دشواری‌هایی دارد و نظام حاکم در ایران اجازه نمی‌دهد که مترجم بتواند امانت‌داری کامل را رعایت نماید. خانم جورابچی وعده سپرد که در آینده کارهای مشترکی را با استادان و پژوهشگران دانشگاه افغانستان خواهند داشت.

#تحول دانش، #تحول افغانستان