ثبت نام جریان دارد!

“شعار ما ارائه مدرک همراه با دانش و تخصص است. با پیوستن به افغانستان کوچک، ما را بیازمایید”.
لیسانس در رشته های حقوق، روابط بین الملل و‌دیپلوماسی، مطالعات توسعه ماستری تخصصی در رشته روابط بین الملل

کانکور

۲۷ حمل ۱۴۰۰ ساعت ۹ صبح

آدرس: بین لیسه عالی زرغونه و چهار راه شهید شهر نو ، کابل
تماس: ۰۰۹۳۷۸۴۵۰۷۵۰۷ ، ۰۰۹۳۷۹۸۵۰۸۵۰۸
پذیرش جریان دارد…