پوهنتون افغانستان سلسله گفتارهای علمی خود را پیرامون “رمضان شناسی” برگزار می نماید.

دانشگاه افغانستان پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان را تبریک و تهنیت عرض می نماید.
به همین مناسبت، پوهنتون افغانستان سلسله گفتارهای علمی خود را پیرامون “رمضان شناسی” برگزار می نماید. مهمانان و موضوع سخنرانی شان قرار ذیل است:
۱. خواجه بشیر احمد انصاری (جلوه های تمدنی رمضان )
۲. دکتر عزیز احمد حنیف (فلسفه رمضان)
۳. احمد جاوید صالحی (رمضان فرصتی برای تغییر)
۴.استاد کمال الدین حامد (رمضان و معنویت)

تاریخ: ۳ الی ۲۴ رمضان ۱۴۴۲
*اشتراک برای عموم آزاد است.
برای معلومات بیشتر به شماره تلفن ۰۷۹۸۵۰۸۵۰۸ تماس بگیرید.