مذاکرات صلح افغانستان: بیم ها و‌ امید ها

مذاکرات صلح افغانستان: بیم ها و‌ امید ها

وبیناری تحت نام “مذاکرات صلح افغانستان: بیم ها و‌ امید ها” به زبان انگلیسی و به تاریخ ۹ جوزا ۱۴۰۰ با همکاری دانشگاه افغانستان و موسسه تحصیلات عالی هریوا (هرات) برگزار گردید.
در این وبینار، اقای دکتور شریف حضوری، استاد و‌معاون علمی پوهنتون افغانستان، خانم دکتور اپرنا شریواستاوا، استاد و رییس پوهنحی علوم انسانی دانشگاه بین المللی نویدا، آقای حمید الله حکیمی، استاد و معاون علمی موسسه تحصیلات عالی هریوا به ترتیب سخنرانی نمودند.
در ابتدا اقای دکتور حضوری، بر بیم های مذاکرات اشاره نمود و با رویکرد “ از داخل به بیرون” و تاکید بر فاکتور های داخلی، تبدیل شدن جنگ به عنوان تجارت سود آور را عامل اساسی کندی در مذاکرات دانست. سپس با عنوان کردن “ تفاوت فرهنگ ها میان دو طرف و موانع مذاکرات”، بر اهمیت فرهنگ تاکید نمود و اضافه کرد که تفاوت در مراحل اجتماعی شدن، تفاوت در پس زمینه اجتماعی و در نتیجه تفاوت در فرهنگ مذاکره کنندگان طالبان و حکومت افغانستان بر برآیند رفتار شان در میز مذاکره تاثیر دارد. به باور ایشان دوری این دو فرهنگ از هم، برآیند مذاکرات را سبوتاژ خواهد نمود.
خانم دکتور اپرنا شریواستاوا، بر نقش هند و جایگاه آن در‌ مذاکرات صلح تاکید کرد. ایشان عنوان نمود که هند همیشه در‌ کنار افغانستان باقی خواهد ماند اما از تقسیم قدرت حد اکثری به‌ نفع طالبان ابراز نگرانی نمود.
اقای حمید الله حکیمی، با بیان سه سطح تحلیل فردی، منطقه ای و جهانی از مذاکرات صلح افغانستان، هر سه سطح را مهم دانستند و با تاکید بر سطح فردی- داخلی تصریح کرد که نسل کنونی افغانستان تغییر نموده و به هیچ صورت، حکومت استبدادی و توتالیتر را نخواهند پذیرفت.
در‌‌ پایان، جلسه با پرسش و پاسخ پایان یافت