برنامه نقد و بررسی رساله جمهوری و دشمنان آن

گزارش برنامه نقد و بررسی رساله جمهوری و دشمنان آن

این برنامه پنج‌شنبه، تاریخ 9/ 11/ 99 در سالن مطالعات دانشگاه افغانستان برگزار شد. در این برنامه استادان دانشگاه، پژوهشگران علوم اجتماعی و مهمانان از سایر نهادهای علمی و پژوهشی اشتراک کرده بودند. هدف از برگزاری این برنامه نقد و بررسی موشکافانه اثر، توسط سخنرانان این نشست بود. سخنرانان این برنامه را آقای دکتور فرامرز تمنا، استاد و رییس دانشگاه افغانستان؛ دکتر عمر شریفی، استاد دانشگاه و پژوهشگر؛ دکتر کاوه جبران، استاد دانشگاه تشکیل میدادند.
در این برنامه، نخست دکتر صدر به معرفی کتاب پرداخت و سعی نمود هدف از نگارش این اثر را در این شرایط حساس توضیح دهد. چکیده سخنان دکتر صدر این بود که آن‌چه به نام جمهوری در افغانستان یاد می‌شود، نه تنها‌ جمهوری نیست که یک انحراف و یک فریب است و باید آن را جمهوری شریر نام نهاد.
سپس دکتر جبران به بررسی کتاب پرداخت و بر ارزشمندی این اثر در این برهه حساس اشاره کرد و افزود، چنانچه به مفهوم و محتوای جمهوریت بیش‌تر پرداخته می‌شد، بهتر بود.
دکتر فرامرز تمنا، از چهار منظر نقدهای خود را آغاز کرد ولی بر سه بعد آن تاکید بیشتر نمود. بعد محتوایی، روشی و بیانی. در بعد محتوایی، آن را ستود و و تلاش کرد جامعیت آن را توضیح دهد. به لحاظ روشی نیز در فصل‌بندی نقدهایی را وارد دانست. به لحاظ بیانی نیز تلاش کرد نشان دهد که این اثر اشکالاتی بیانی دارد که می‌تواند بی‌طرفی نویسنده را زیر سوال ببرد.
دکتر شریفی نیز از منظر اسلامی و تاریخی به مسئله نگریست و
در ادامه، یدلیل نپرداختن به بحث های اسلامی از سوء استفاده این اثر اظهار نگرانی کرد. از دید ایشان، جمهوری را می‌توان در آثار بزرگان اندیشه اسلامی نیز یافت و خوب می‌بود که اثر انها در این تحقیق انعکاس می یافت.
این برنامه با جمع‌بندی مصطفی عاقلی، گرداننده بحث، پایان یافت. در پایان، اشتراک کننده گان پرسش‌های خود را از دکتر صدر، نویسنده کتاب مطرح کردند که از سوی ایشان پاسخ داده شد.

تحول دانش، تحول افغانستان!