دیپارتمنت حقوق

دیپارتمنت حقوق:

حقوق علمی است که به تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ ها وتأمین نظم عمومی به منظور دست یافتن به حق وعدالت می ‌پردازد. تنظیم و قاعده مند سازی عرصه های مختلف روابط اجتماعی افراد و اشخاص درحوزه های ملی و بین المللی همچون روابط افراد و اشخاص‌خصوصی با همدیگر، روابط مردم با دولت  و روابط دولت با  مردم، روابط دولت‌ ها با یکدیگر و  نیز روابط دولت ها با سازمان‌ های بین‌المللی و روابط اشخاص وافراد در عرصه بین‌المللی مهمترین کارکرد رشته حقوق است.

The PLP in Drafting Legislation, Regulation, and Policy has been offered by the Institute of Advanced Legal Studies with considerable success since 2004.