دانشگاه افغانستان و آکادمی علوم افغانستان رونمایی کتاب «مبانی مطالعات منطقه ای در روابط بین الملل» اثر دکتر میرویس بلخی را با سخنرانی فرهیختگان زیر برگزار می‌نمایند:

دانشگاه افغانستان و آکادمی علوم افغانستان رونمایی کتاب «مبانی مطالعات منطقه ای در روابط بین الملل» اثر دکتر میرویس بلخی را با سخنرانی فرهیختگان زیر برگزار می‌نمایند:
۱. دکتور موسی جعفری
۲.دکتور آرین شریفی
۳. اقای عبدالشکور سالنگی
۴. دکتور میرویس بلخی

مکان: آکادمی علوم افغانستان
زمان:یکشنبه ۱۲ ثور ۱۴۰۰ ساعت ۹
نوت: شرکت برای همگان آزاد است.