حقوق ( قضا و حارنوالی) را در تخصصی ترین دانشگاه و با متخصص ترین استادان بیاموزید.

حقوق ( قضا و حارنوالی) را در تخصصی ترین دانشگاه و با متخصص ترین استادان بیاموزید.

* استادان متخصص و با تجربه
* کتابخانه غنی و دیجیتال با کتابهای حقوقی
* کمپوتر لب مجهز برای تحقیق
* محکمه تمثیلی مجهز و معیاری
* نظم و انظباط درسی
* فضای امن و‌مصئون

کانکور متفرقه: ۱۶ ثور ۱۴۰۰

نمبر تماس: ۰۷۸۴۵۰۷۵۰۷ و ۰۷۹۸۵۰۸۵۰۸
آدرس: بین لیسه زرغونه و چهار راه شهید شهر نو، قلعه فتح الله، کابل