آگهی!

آگهی!
از میان شرکت کنندگان کانکور مقطع ماستری دانشگاه افغانستان، اسامی زیر در آزمون تحریری کامیاب شده اند و واجد شرایط ورود به مرحله مصاحبه میباشند. پوهنتون افغانستان ، این رویداد بزرگ و‌سرنوشت ساز را به آنان تبریک عرض میدارد و موفقیت های بیشتر شان را از بارگاه ایزد متعال استدعا دارد.

دانشگاه/پوهنتون افغانستان کانون تخصص و کارایی